FARNÍ LIST Leden 2023

Koho se týká příprava na biřmování

Milí bratři a sestry.

V dohledné době by mohlo být v naší farnosti biřmování, pokud se najdou zájemci, kteří mohou být ze všech věkových kategorií od 15 let výš. Pokud člověk ví, že chce žít jako křesťan, nebo v jakémkoliv věku pozná, že chce svůj život víry ve větší míře naplnit duchovním bohatstvím a není biřmován, neměl by váhat.

V dnešní době je víc než v dřívějších dobách důležité, aby příprava na biřmování obsahovala důkladnější uvedení do křesťanského a duchovního života. Úvodní etapa bude obnášet účast na kurzu Alfa. V další části by kromě teorie byla příprava zaměřená na účast biřmovanců na životě církve. Rozhodující je, nakolik biřmovanec ukáže zájem o to, co nám Kristus jako Spasitel nabízí a k čemu nás chce vést. To je hlavní podmínka k tomu, aby mělo biřmování smysl.

Zájemci se přihlásí s vyplněnou přihláškou osobně u mne P. Josefa Zelinky do 15. ledna 2023. Přihláška je k dispozici v kostele, nebo si ji lze vyžádat e-mailem: favracov@ado.cz. Úvodní setkání v rámci kurzu ALfa bude v pondělí 23. ledna 2023 v 18 hod. v malém sále Kulturního domu ve Vracově. Podle počtu zájemců a obcí, odkud jsou, pak bude určeno místo a čas dalších 9 setkání. Po skončení Alfy se další průběh přípravy biřmování bude organizovat na základě domluvy se zájemci. Bude trvat přibližně rok a setkání budou 2 x měsíčně.

Poděkování za uplynulý rok

V uplynulém roce už jsme po kovidovém období mohli obnovit život farnosti i pořádání různých akcí v plné míře. Děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem do života farnosti zapojili, ať je to zajištění bohoslužeb, obvyklé provozní věci kolem kostela a fary, práce s dětmi, schola, farní rada i každá brigáda či jednorázová akce. Děkuji všem, kdo přispívají finančně a také za každou modlitbu za naše farní společenství.

Vám všem také vyprošuji Boží požehnání do dalšího roku.

otec Josef

Čísla vypovídající o životě farnosti za uplynulý rok.

Pokřtěno bylo celkem 8 dětí, z toho 5 z Vlkoše a 3 ze Skoronic. 1. svaté přijímání měly 4 děti z Vlkoše a 3 ze Skoronic. Církevní sňatek měly ve Vlkoši 2 páry. Svátost pomazání nemocných přijalo 34 věřících, z toho 15 ve Vlkoši.

K věčnému odpočinku jsme při církevních obřadech doprovodili 13 zesnulých z toho 9 ve Vlkoši a 4 ve Skoronicích. Zaopatřeno bylo 7 zesnulých.

FARNÍ ZPRÁVY

Návštěva kněze nemocných se svatým přijímáním proběhne v pátek 6. 1. kolem poledne.

Slavnost Zjevení Páně je v pátek 6. ledna. Mše sv. bude v 17:00 hod. a při ní proběhne žehnání vody, kadidla, křídy a zlatých předmětů.

Tříkrálová sbírka proběhne v sobotu 7. ledna, požehnání koledníkům bude v 9:30 hod. v kostele. Kdo by byl ochoten se zapojit jako vedoucí skupinky nebo koledník, nahlaste se u Hany Gottfriedové tel.: 728 245 493.

Setkání nad Biblí bude ve čtvrtek 12. ledna po adoraci v 18:45 hod.

Adorační den naší farnosti: Středa 18. ledna je dnem, kdy je naše farnost ve spojení s modlitbami bohoslovců v kněžském semináři v Olomouci. Od 10.00 do 18:00 bude příležitost přicházet do kostela k soukromé modlitbě zvláště s úmyslem za nová povolání ke kněžské službě. V 17:30 zakončíme program společnou adorací s modlitbou za obnovu víry v naší farnosti a svátostným požehnáním. V 18 hod. následuje mše sv.

Mše pro děti bývají každou středu v 18 hod. Před tím jsou děti zvané na schůzku na faře v 16:45 (od 11. ledna).

Úvodní setkání kurzu Alfa proběhne v pondělí 23. ledna v 18 hod. v malém sále Kulturního domu ve Vracově. Je zván každý, kdo má zájem o volnou diskuzi na téma víry nezávisle na tom, zda chodí do kostela nebo je věřící. Na úvod setkání je připravena lehká večeře.

Sbírky v lednu: Pravidelná měsíční sbírka na splácení opravy fary a na komunitní centrum je v neděli 8. ledna. V Neděli Božího slova 22. ledna je sbírka na podporu Biblického díla.