Farní list Září 2021

Máme možnost zvrátit vývoj upadajícího křesťanského života?

Milí farníci

Na začátku prázdnin jsme měli příležitost zúčastnit se primičních mší svatých v Kyjově nebo ve Vyškově a kromě toho měli kněžské svěcení v naší arcidiecéze ještě tři další novokněží. V tomto směru to byl mimořádný rok, protože nyní je v kněžském semináři ve všech ročnících za Olomouckou arcidiecézi dohromady 11 bohoslovců. Každý rok ubyde víc kněží, než je vysvěceno. Z toho plyne, že kněžím přibývá stále více farností, kam musí dojíždět a s tím i úřední administrativní práce. Takže je stále méně času a sil na pastoraci, která má probouzet a posilovat víru. Pak se můžeme dočkat toho, co vidíme na mnoha místech v Čechách, kde kněz má na starost třeba 15 kostelů, z toho je polovina zavřených a v těch ostatních má 5 – 10 lidí.

Takže je otázka, jestli se takový vývoj dá nějak ovlivnit. Na jednu stranu je to výzva k neustálým modlitbám za nová kněžská povolání, ale druhá podstatná věc je, jak činit církev životaschopnou i při nedostatku kněží. Věřící jsou většinou zvyklí, že o duchovní nabídku se stará sám kněz. Základ je v rámci bohoslužeb a podle potřeby při udělování svátostí. A pokud má někdo zájem po duchovní stránce o něco víc, zase se čeká, jaké setkávání, případně jakou duchovní akci kněz nabídne. Když na to má kněz zvláštní obdarování, tak to může vést k duchovnímu probuzení farnosti, ale to jsou spíš výjimky. Takže je otázka, jestli jsou i nějaké jiné možnosti, pokud na udržení pastorační práce samotní kněží nestačí. Ta otázka zní, jak se mohou samotní věřící zapojit do pastorace.

Pokud jsou věřící zvyklí zorganizovat nějaké farní akce, tak je to určitě moc dobře, je to známka života. Jenže někdy se spokojíme s tím, že nachystáme akce, kde se lidé setkají v příjemné atmosféře, ale nic hlubšího na to nenavazuje. Praktikující farníci třeba mají svůj duchovní život na úrovni, která jim vyhovuje, a nemají větší potřebu něčeho dalšího. Ale pokud se cíleně nezaměříme na duchovní život a posilování víry, tak jenom nějaké akce nezabrání tomu, že bude věřících stále ubývat. Jde o to, jestli se lidé ve věřících rodinách nespokojí s tím, že u nich se víra praktikuje, a budou ochotni přijmout zodpovědnost i za to, jak v tom povzbudit i někoho dalšího v okruhu přátel a známých.

V poslední době se ukazuje, že životaschopnost církve se obnovuje tam, kde se lidé naučí sami se vzájemně duchovně doprovázet a povzbuzovat ve víře. Jde o způsob pastorace, kdy se věřící setkávají v malých skupinkách v domácím prostředí, společně se modlí, čtou Písmo a vzájemně si sdílí své zkušenosti. Přitom se snaží tu a tam nabídnout pozvání někomu dalšímu. Kněz je s nimi určitým způsobem v kontaktu, ale skupinky se scházejí samostatně. A když se podaří, že takových skupinek přibývá, pak se to může velmi citelně promítnout do života celé farnosti. V takovém prostředí, kde lidé společně duchovně rostou, se pak daří oslovit a získat další lidi, kteří se díky takovým skupinkám postupně začlení i do farnosti. Vedoucí takové skupinky je víc v kontaktu s knězem a toto propojení pak umožňuje, aby se ve skupinkách lidi podle svých možností a schopností propojili i s dalším děním ve farnosti.

Už dlouholetou zkušenost s tím má program tzv. evangelizačních buněk, což jsou právě takové malé skupinky, která se pravidelně setkávají. Teď se začínají zkoušet tzv. biblická tria. Ale vždycky to má smysl pouze tehdy, když se najdou věřící, kteří umožní, aby takové skupinky postupně začaly fungovat samostatně. Když se to správně rozvíjí, tak kněz tam víc figuruje jenom zpočátku a pak už a je v kontaktu jen s vedoucími skupinek a jen příležitostně podle potřeby s ostatními.

Také v naší farnosti už někteří udělali zkušenost s biblickým triem a přivítám, když se na to podaří navázat, když se najdou další zájemci o takový způsob setkávání, který umožní růst duchovní samostatnosti v naší farnosti.

otec Josef

FARNÍ ZPRÁVY

2. září – čtvrtek: Setkaní farní rady v 19:30 na Liďáku.

3. září – pátek: Návštěva nemocných se svatým přijímáním v dopoledních hodinách.

5. září – Žehnání aktovek

11. září - Zlatá sobota v Žarošicích: Mši sv. v 18 hod. slouží nuncius v ČR mons. Charles Daniel Balvo.

19. září – Poděkování za úrodu

3. října – První svaté přijímání: mše sv. v 10:30 hod. V sobotu 2.10. bude od 14:30 hod. příležitost ke svátosti smíření pro děti, rodiče i další příbuzné.

Sbírky v září: Pravidelná měsíční sbírka na rekonstrukci fary a komunitní centrum je v neděli 12. září.

Farní list     Červenec, srpen 2021

Co s letošními prázdninami?

Milí farníci

Nastává čas dovolených a prázdnin, ovšem mnozí bližní z nedalekých obcí budou tento čas trávit úplně jinak, než si představovali. Přitom stačil jen trochu jiný úsek a směr tornáda, a mohli jsme na tom být podobně. Pokud teď kvůli své dovolené řešíme například covid pasy, očkovací certifikáty, formuláře či potvrzení o testech kvůli cestování, je to naprosto nic ve srovnání s těmi, kteří letošní léto musí využít na to, aby měli střechu nad hlavou.

Proto patří velké poděkování každému, kdo přispěje nebo již nějak přispěl k tomu, aby tito lidé mohli pocítit, že na to nejsou sami. V kostelech naší arcidiecéze se koná sbírka na postižené obce právě tuto neděli, kdy vychází tento farní list. Každý si ale má možnost najít další různé možnosti, jak se k pomoci připojit.

Za tím účelem mohu tlumočit pozvání do Skoronic na benefiční koncert v neděli 11.7. v kostele sv. Floriána v 18 hod. Duchovní skladby na housle zahraje a zazpívá operní pěvec Robin Červinka za varhanního doprovodu korepetitorky Janáčkovy akademie Brno Marty Vaškové. Výtěžek bude věnován obcím postiženým tornádem.

Co se týká obvyklých témat, jak lze trávit léto, v minulém farním listu jsem psal o plánu otevřených kostelů v kyjovském děkanátu každé nedělní odpoledne. Příprava se zadrhla vzhledem k tomu, že farář ze Bzence, který se realizací zabýval, je nyní přeložen. V kyjovském děkanátu je navíc nyní prioritou příprava primice novokněze Filipa Hochmana, takže bude ještě chvíli trvat, než budou materiály a poutní pasy na razítka připraveny.

otec Josef

FARNÍ ZPRÁVY

Sbírky o prázdninách: Tuto neděli 4. 7. je sbírka věnovaná na obce postižené tornádem. Pravidelné měsíční sbírky rekonstrukci fary a komunitní centrum jsou v neděli 11. července a 8. srpna.

Otec Josef bude od 5. do 17. července na dovolené. V tu dobu bude pouze nedělní mše sv. 11. 7. v 11:15 hod., kterou bude sloužit P. Bedřich Horák z Mistřína. V případě naléhavé záležitosti je možné se obrátit na kněze v Kyjově, P. Vladimíra Mrázka, tel: 731 402 188.

Primiční mše sv. novokněze Filipa Hochmana z Kyjova bude 5. července v 15 hod v Kyjově na Masarykově náměstí.

Účast na primiční mši svaté a novokněžském požehnání je spojené s možností získat plnomocné odpustky za splnění obvyklých podmínek.

Primiční mše sv. novokněze Václava Škvařila, který byl v naší farnosti na praxi před jáhenským svěcením, se koná 6. července ve Vyškově v 10:30 hod. Na primiční dar pro novokněze se vybralo ve Vracově, Vlkoši a Skoronicích celkem 10 000,- Kč. Autobus pojede z Vracova v 8:30 od kostela.

Sbírka a burza oblečení pro Diakonii Broumov se uskuteční od 13. do 15.7. na Liďáku, vždy 9-11 hod. a 15-18 hod.

Návštěva kněze se sv. přijímáním u nemocných proběhne v pátek 30. července v dopoledních hodinách.

Poutní mše svatá k Nanebevzetí Panny Marie bude v neděli 15. srpna v 15 hod. Po mši svaté následuje přátelské posezení.

Farní pouť ke sv. Antonínku u Blatnice se koná v neděli 22. srpna odpoledne. Program začíná v 15 hod. Jsou zvány rodiny s dětmi, zejména s těmi, které se připravují na 1. svaté přijímání. Sraz s dětmi bude u kaple sv. Antonína už ve 14 hod., kdy proběhne zábavný program. Zájemci o společnou dopravu autobusem se budou moci přihlásit v kostele, nebo emailem: favlkosuk@ado.cz.